RuyaYo.com

A’dan Z’ye Rüya Yorumları
Ünlü rüya yorumcuları
Muhyiddin İbn-i Arabi

Muhyiddin İbn-i Arabi (1165-1239)Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560’da Mursiye (Murcia), İspanya’da doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye’ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın cedleri hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfuz ve itibar sahibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında tasavvufî bilgilere sahip kimseler vardı. Dayısı Ebû Müslim el-Havlânî de, kutubların büyüklerinden sayılır..


Add a comment
 

İbn Kesir (1301-1373)Îbn Kesîr (1301-1373) , döneminin muhaddis (Hadis bilgini), müfessir (tefsir bilgini) ve tarihçisi olarak bilinir.

Ebu'l-Fida İsmail İmadu'd-Din îbn Ömer îbn Kesîr İbn Davud îbn Kesîr el-Dımaşkî el-Kureyşî, Şam yakınlarındaki Busrâ'ya bağlı Micdel veya Mecdel köyünde Hicrî 701 (Milâdî 1301) yılı civarında dünyaya geldi. el-Bidâye ve'n-Nihâye isimli eserinde belirttiğine göre, babası hicrî 703 senesinde vefat ettiği zaman kendisi üç veya dört yaşlarındaydı.Ailesi ile birlikte yedi yaşlarında Şam'a yerleşmiş,


Add a comment
 

İmam Cafer SadıkAltıncı İmam Olan Caferi Sadık, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babası beşinci İmam Muhammed Bakırdır. İmam Caferi Sadık, tarihin en önemli dönemlerinden biri olan Emevi saltanatının çöküşü ve Abbasi saltanatının başlaması döneminde yaşadı. Caferi Sadık, saltanat sahiplerinin kendisine sunduğu bütün teklifleri reddetti. Caferi Sadık bu dönemde ilmi toplantılar düzenledi, dersler verdi. Bu derslere ve toplantılara binlerce insan katıldı. Caferi Sadık bütün kutsal imamlarda olduğu gibi derin bir bilgiye sahipti. Caferi Sadık bu bilgilerinin öğrencileri vasıtasıyla bütün insanlığa


Add a comment
 

Abdulgani en-Nablusi (1641-1731)Osmanlılar devrinde yetişen, alimlerden ve evliyadan. İsmi, Abdülgani, babasının adı İsmail olup, Nablüsi diye meşhur olmuştur. 1640 (H. 1050) senesinde Şam'da doğdu. 1731 (H. 1143)de aynı yerde vefat etti ve oraya defnedildi.

Babası ona küçük yaşta Kur'an-ı kerim okumayı öğretti. On iki yaşına kadar İslam terbiyesiyle yetiştirdi. On iki yaşındayken babası vefat edince, ilim tahsiline başlayıp, zamanın en büyük alimlerinden edebiyat,


Add a comment
 
Muhammed İbn Şirin Al-Basri

Muhammed İbn Şirin Al-BasriTâbiînden olup, tefsîr, fıkıh âlimi ve meşhûr rü'yâ tâbircisi. Asıl adı Muhammed'dir. Babasının adı Şîrîn olup, Resûlullahın (s.a.v.) hizmetçisi ve Ensâr-ı kirâmın büyüklerinden Enes bin Mâlik'in azatlı kö-lesidir. Annesi Safiye de Müslümanların göz bebeği Hz. Ebû Bekir'in âzâdlısıydı. Basralı'dır. 33 (m. 653) senesinde doğup, 110 (m. 729) senesinde vefât etti.

Güzel bir terbiyeyle yetiştirilip, büyütüldü. Sahâbe-i kirâmdan otuz kişi ile görüştü, onların sohbetinde, bulunarak hadîs ilmini tahsil etti. Çok hadîs öğrendi. Hadîs ilminde imamlık (300 000)'den fazla hadîsi ezbere bilen) derecesine yükseldi. Hz. Âişe, Enes bin Mâlik,


Add a comment
 

Ebubekir Er-RaziEbubekir Er-Razi (Muhammed b. Zekeriya) olan Ebubekir Er-Razi Rey kentinde 27 Ağustos 864 tarihinde doğmuş ve yine aynı kentte Haziran 925 yılında ölmüştür. Fizik, felsefe, tıp, kimya alanlarında eserler vermiştir.

Türk kökenli olan Ebu Bekir Er-Razi doğduğu şehir olan Rey'de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi yaptıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha sonradan da Tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalışan Razi'nin eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı el-Havi adlı ansiklopedi 17. yüzyıla kadar en önemli başvuru kaynağı olmuştur.


Add a comment
 

Kirmani on dördüncü yüzyılda yetişmiş fıkıh, hadis, tefsir ve kelam alimi. İsmi Muhammed bin Yusuf; lakabı Şemsüddin’dir. Kirmani nisbesiyle Ünlü olmuştur. 1317 (H.717) senesinde Kirman’da doğdu 1384 (H.786) senesinde Bağdat’ta vefat etti.


Add a comment
 

EI-CMneverl, El Kû-fi, El-Kuteybi, El-Merzevi de denir, arap bilgin (Küfe 828 -Bağdat 889). Köklü bir öğrenim gördükten sonra Cebel'de, Dine-yer'de kadılık, Bağdat'ta müderrislik yaptı. Özellikle varlıklı ve soylu kişilere ders verdi. Kuran'ı ve hadisi reybiliğe (şüphecilik) karşı savunmasına karşın bazı çevreler tarafından dinsizlikle suçlandı. Bağdat dil-bilgicileri okulunun ilk temsilcisi sayılır.


Add a comment
 

Stanley KrippnerStanley Krippner, San Francisco, Saybrook Lisansüstü Eğitim Okulunda psikoloji profesörü olan, yirmi beşi aşkın ülkede ve Interamerican Psikoloji Birliğinin dört kongresinde rüyalar ve/veya ipnoz hakkında atölye çalışmaları ve seminerler gerçekleştirmiştir. Journal of Indian Psychology ve Revista Argentina de Psicologia Paranormal dergilerinin editörlerinden olup, St. Petersburg’daki Uluslararası Psikoterapi, Danışmanlık ve Grup Liderliği Okulu’nun ve Prag’daki Czech Unitaria’nın yönetim kurulunda görev yapmaktadır.


Add a comment
 

Google ReklamlarıAnasayfa Ünlü rüya yorumcuları